VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN


Stiftelsen för synskadade i f d Malmöhus län har till huvudsakligt ändamål att lämna hjälp till behövande personer med synnedsättning i f d Malmöhus län och att understödja vetenskalig forskning rörande synskaderelaterade sjukdomar och visuellt handikapp.


Bidragen är i princip behovsprövade, vilket innebär att bidrag endast får lämnas till
personer med synnedsättning som har en årsinkomst som understiger 210 000 kr (4 prisbas- belopp). Finns det ytterligare personer i hushållet ( make/maka/sambo, barn, syskon, föräldrar eller annan person) skall hushållets sammanlagda inkomster inte överstiga 4 prisbasbelopp med ett tillägg av ett prisbasbelopp (52 500 kr) för varje ytterligare person i hushållet. Även om inkomstgränsen överskrids kan bidrag beviljas om särskilda skäl föreligger.


Nettoförmögenheten (tillgångar till marknadsvärde minus skulder) får inte överstiga ett belopp som motsvarar 1 prisbasbelopp (47 300 kr) per person i hushållet.


Frågan om en sökande ska anses ha en synnedsättning prövas enligt den definition på synnedsättning som har fastställts av Världshälsoorganisationen (WHO).


Den sökande måste kunna styrka sin synnedsättning genom läkarintyg. Om han eller hon är inskriven vid syncentral behövs dock läkarintyg bara om synskadestiftelsen särskilt
begär det.